Huurvoorwaarden m.b.t. verzekering

De lading is niet verzekerd. In geval van schade aan de aanhangwagen bedraagt het eigen risico voor de huurder €150. Let op: in het geval van opzet of schuld (waarbij inbegrepen overbelading) en bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de hieruit voortvloeiende kosten. Controleer altijd de bandenspanning (3 bar).Een eventueel meegeleverd disselslot mag niet gebruikt worden tijdens het rijden. Bekeuringen tijdens de huurperiode zijn voor eigen rekening. Bij eventuele verkeersovertredingen wordt voor de afwikkeling minimaal €35,- administratiekosten in rekening gebracht. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de aanhangwagen en dient de aanhanger bij teruggave schoon in te leveren. Het gebruik van de aanhangwagens in het buitenland is niet toegestaan. *Met het ondertekenen verklaart huurder in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs voor de betreffende aanhangwagen. de huurder verklaart akkoord met de huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van CartRent. De huurder aanvaardt deze voorwaarden door ondertekening van de huurovereenkomst. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing bij verhuur van een vervangende aanhangwagen.

Artikel 1

Artikel 1: huurprijs De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en het tarief zoals in de huurovereenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is vermeld. Indien huurder de aanhangwagen heeft gereserveerd, is het niet mogelijk gebruik te maken van de zogenaamde voordeeltarieven. De huurder is de volgende bedragen aan de verhuurder verschuldigd: (1) het tarief overeenkomstig de tarieflijst van CartRent, zoals deze geldt op het moment van het tot stand komen van de huurovereenkomst. (2) alle bijkomende kosten, daaronder o.a. mede begrepen: schoonmaakkosten, kosten voor verlies tussenkabel, disselslot en verloopstekker alsmede de verschuldigde waarborgsom. (3) alle overheidstoeslagen, waaronder mede begrepen bekeuringen gericht aan CartRent, of andere verplichtingen, met name daaronder begrepen de verschuldigde omzetbelasting in verband met deze huurovereenkomst. (4) indien de huurder met tijdelijke betaling in gebreke blijft, is de huurder – naast de overeengekomen huurprijs – verplicht om: (a) de buitengerechtelijke kosten van de verhuurder te vergoeden, welke als volgt worden berekend: 15% van het te incasseren bedrag indien dit niet meer bedraagt dan € 400,- en 10% van het te incasseren bedrag indien dit meer bedraagt dan € 400,-, zulks onverminderd het recht van de verhuurder om vergoeding van de werkelijk gemaakt kosten te vorderen, indien deze hoger zijn dan de hiervoor genoemde door de huurder verschuldigde vergoeding; (b) de gerechtelijke kosten van de verhuurder te vergoeden, met dien verstande dat indien de huurder bij vonnis in de kosten is veroordeeld, hij de gerechtelijke kosten dient te vergoeden voor zover deze kosten de veroordeling in de proceskosten, vastgesteld op basis van de artikelen 56 en 57 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering overtreffen. De verhuurder is tevens gerechtigd aan de huurder een rente gelijk aan 1% per maand in rekening te brengen, berekend vanaf de datum waarop de huurder met zijn betaling in gebreke is, en waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand zal gelden. Artikel 2: aflevering en teruggave De huurder erkent de aanhangwagen met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens de aanhangwagen in gebruik wordt genomen verplicht de huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten. Bij de aflevering van de aanhangwagen zal een huurovereenkomst in tweevoud worden ingevuld en ondertekend door de huurder. Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de huurovereenkomst vermelde, eventueel telefonisch/schriftelijk verlengde, termijn bij de verhuurder is ingeleverd, wordt dit aangemerkt als diefstal en ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen. In een zodanig geval wordt de dagprijs over de verlengde periode verhoogd met een bedrag van € 25,-, onverminderd het recht van de verhuurder om de eventueel door deze te lijden schade en te maken kosten op de huurder te verhalen, een en ander tenzij de overschrijding van de huurtermijn een gevolg is van een technisch mankement aan de aanhangwagen waarvoor de verhuurder ingevolge de wet aansprakelijk is. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij inlevering van de aanhangwagen of na verval van de huurtermijn. Een gehele/gedeeltelijke vooruitbetaling/reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd. Artikel 3: gebruik van de aanhangwagen De huurder staat ervoor in dat de gehuurde aanhangwagen zorgvuldig en overeenkomstig zijn bestemming en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en weersomstandigheden wordt gebruikt. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van de verhuurder (overmacht). Als overmacht worden onder meer beschouwd: stormschade en natuurrampen. Onder omstandigheden afhankelijk van het type aanhangwagen en/of het ledig gewicht van het trekkend motorvoertuig kan een Nederlands rijbewijs BE vereist zijn. De huurder dient aan de hand van zijn voertuigdocumenten en/of Nederlands rijbewijs na te gaan of van een dergelijke situatie sprake is. De huurder verplicht zich de aanhangwagen uitsluitend zelf te gebruiken dan wel door personen die krachtens arbeidsovereenkomst voor de huurder werkzaam zijn. Deze personen dienen in het bezit te zijn van een geldig en voor de betreffende aanhangwagen/combinatie vereist Nederlands rijbewijs. Het doorverhuren van de aanhangwagen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Zonder toestemming, door middel van een aantekening op de huurovereenkomst door verhuurder mag de huurder de aanhangwagen niet meenemen naar het buitenland. Onder buitenland wordt uitsluitend verstaan: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland. Indien huurder de aanhangwagen met toestemming meeneemt naar het buitenland, dient huurder erop toe te zien dat hij/zij het originele exemplaar van deze huurovereenkomst meeneemt. Tevens dient huurder zich op de hoogte te stellen van de aldaar geldende verkeersregels en -wetten. Indien de huurder de gehuurde aanhangwagen meeneemt naar het buitenland, is de huurder verplicht een geldige Internationale Reis- en Kredietbrief + aanhangwagensupplement in bezit te hebben. Aan de gehuurde aanhangwagen mogen geen veranderingen door de huurder, of in zijn opdracht worden aangebracht, tenzij de verhuurder schriftelijk daarvoor toestemming heeft gegeven. Artikel 4: onderhoud voor de rekening van de huurder De CartRent aanhangwagens zijn verzekerd voor cascoschade. Dit houdt in dat de huurder niet aansprakelijk is voor schade, welke op geen enkele wijze (mede) aan hem te wijten is, onverminderd hetgeen bepaald is in de overige bepalingen van deze huurvoorwaarden. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade voor een handelen of nalaten dat in enigerlei vorm (mede) aan hem te wijten is, hieronder wordt mede verstaan het onzorgvuldig laden en/of lossen, bovenhoofdse schade, waardoor hetzij de aanhangwagen hetzij de lading op enigerlei wijze beschadigd wordt. Indien een natuurlijk persoon de huurovereenkomst namens of voor rekening van een derde heeft gesloten, is deze natuurlijke persoon naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de schade ontstaat ten gevolge van een handelen en/of nalaten van de huurder, welke in enigerlei mate (mede) aan hem te wijten is, is de huurder eveneens aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, in het bijzonder de in/ en buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid van de huurder en ter incasso van de schadevergoeding. Artikel 5: melding van schade, ongeval en/of diefstal Schades aan of veroorzaakt door de aanhangwagen, alsmede diefstal van de aanhangwagen dienen tijdens de huurperiode onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien door de huurder gemeld te worden aan de politie en aan de verhuurder. Het is de huurder verboden zelfstandig aanspraken van derden te erkennen. De gegevens van getuigen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, dienen door de huurder zoveel mogelijk te worden genoteerd en aan de verhuurder ter beschikking te worden gesteld. De huurder is verplicht alle medewerking te verlenen aan de verhuurder en de verzekeraar van CartRent voor het onderzoek en mogelijke juridische procedures als gevolg van het ongeval. De huurder is verplicht de door CartRent en/of de verhuurder te geven instructies op te volgen. Bij het in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving aan de verhuurder en/of CartRent en bij het niet opvolgen van deze instructies zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle schade die de verhuurder en/of CartRent hierdoor mocht(en) lijden. De huurder blijft onverminderd aansprakelijk voor alle schade bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode en dient hierbij rekening te houden met de volgende vervangingswaarde (incl. BTW) C € 2.450,-; CH € 3.350,-. Indien door een ongeval schade aan de aanhangwagen is toegebracht en voor zover er sprake is van enige belading, dient de huurder ervoor zorg te dragen dat er op korte termijn een weeg- c.q. beladingrapport door de politie wordt opgemaakt. Voor zover dit niet uiterlijk binnen 12 uur na het tijdstip van het ongeval heeft plaatsgevonden, wordt de aanhangwagen vermoed overbeladen c.q. verkeerd beladen te zijn door de huurder en zal de huurder aansprakelijk gehouden worden voor alle schade en hieruit voortvloeiende kosten. Artikel 6: verzekering De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke W.A.-verzekering van het voertuig waarmee de huurder de aanhangwagen voortbeweegt. Alle CartRent aanhangwagens zijn verzekerd tegen cascoschade, zowel in het binnenland als buitenland. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 100,-. Onder buitenland wordt verstaan: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland. De huurder blijft onverminderd aansprakelijk voor alle schade bij verlies, diefstal of overbelading tijden de huurperiode. Artikel 7: ontbinding van de huurovereenkomst De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst en alle andere tussen partijen lopende huurovereenkomsten, zonder enige nadere ingebrekestelling respectievelijk rechterlijke tussenkomst te ontbinden, althans ontbonden te verklaren en zich weer in het bezit van de aanhangwagen te stellen, indien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt en wanneer er zich tussentijdse omstandigheden voordoen, waarvan de verhuurder bij de aanvang van de huur niet op de hoogte was; bij overlijden van de huurder, indien de huurder een rechtspersoon of vennootschap onder firma is bij ontbinding, bij onder curatelenstelling, (aanvraag van) faillissement, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege van de desbetreffende verhuurde aanhangwagen, dan wel bij beslag op deze aanhangwagen, alsmede indien de verzekering van de aanhangwagen door de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook, wordt opgezegd. De huurder machtigt bij deze CartRent en de verhuurder of door deze aangewezen personen de aanhangwagen te controleren waar deze zich bevindt, dan wel zich weer in het bezit van de aanhangwagen met toebehoren te stellen. In het geval dat de aanhangwagen inclusief toebehoren door Cartrent en/of de verhuurder is teruggehaald, behouden deze zich alle rechten voor om de terzake gemaakte kosten of door de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de verhuurder te verhalen. Artikel 8: algemene bepalingen De huurder verplicht zich naam- en/of adreswijzigingen binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan, schriftelijk bij aangetekende brief aan de verhuurder mee te delen. Indien de huurovereenkomst met meer dan één persoon wordt gesloten zijn alle ondertekenaars hoofdelijk jegens de verhuurder aansprakelijk. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd de verhuurde aanhangwagen blijvend te vervangen door een aanhangwagen van hetzelfde type. Bij vervanging van de verhuurde aanhangwagen blijven deze bepalingen onverminderd van kracht. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst, is de volgens de wet bevoegde rechter dan wel, naar keuze van de verhuurder, de rechter te Amsterdam bevoegd. Indien de huurder een natuurlijk persoon – die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – is, zal de verhuurder indien hij kiest voor beslechting van het geschil voor de rechter te Amsterdam, daarvan schriftelijk mededeling doen aan de huurder. Indien de huurder binnen één maand na deze mededeling aan de verhuurder kenbaar maakt te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, is uitsluitend deze laatste bevoegd. Indien de persoon, die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge deze overeenkomst door huurder aan verhuurder verschuldigde bedragen, verwijst naar een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft te betalen, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel betalen.